Skip to main content

O NAS

Jesteśmy artystkami, kuratorkami wystaw, wykładowczyniami sztuki i fotografii w szkołach artystycznych, członkiniami ZPAF i ZPAP oraz arte-terapeutkami. Łączy nas twórcza pasja i radość z realizacji wspólnych projektów. W ramach wystaw, wykładów i warsztatów dzielimy się swoją wiedzą z dziedziny sztuki z osobami, które pragną odnaleźć autorską drogę wizualnej wypowiedzi poprzez fotografię, tkaninę czy obiekt przestrzenny. Pracujemy z osobami w różnym wieku – w tym z niepełnosprawnymi – w Krakowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Legnicy i Sosnowcu oraz w okolicach tych miast. Współpracujemy z galeriami i wydawnictwami realizując wystawy i publikacje.
Stowarzyszenie FotArt (pełna nazwa: Stowarzyszenie FotArtProjekt) zostało zarejestrowane w KRS 9 maja 2023 r. pod nr: 0001034939 i jest kontynuatorem działań nieformalnej grupy artystów prezentujących w tym miejscu swoje dokonania. Nasza aktywność  jest ukierunkowana na projekty wspierające współpracę pomiędzy artystami a organizacjami i instytucjami kultury. Stowarzyszenie tworzą: Joanna Chudy, Maja Herzog – prezeska, Katarzyna Łata – wiceprezeska, Małgorzata Malinowska-KlimekAnna Andrzejewska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Edyta Rola-Marcinowska, Dana Węgiel.
Działamy w oparciu o STATUT, który określa szczegółowo nasze cele.

Nasze cele:
1. prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej oraz wspieranie rozwoju sztuki;
2. dokumentowanie aktualnych działań artystycznych oraz działania na rzecz ochrony dóbr kultury;
3. integrowanie osób zainteresowanych powstawaniem i promowaniem idei artystycznych;
4. współpraca z instytucjami zajmującymi się działalnością artystyczną, kulturalną i edukacyjną;
5. zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem i promowaniem idei artystycznych;
6. tworzenie aktywnego środowiska artystycznego otwartego na różnorodne postawy twórcze i współpracującego z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi, w kraju i zagranicą;
7. inicjowania i realizacja projektów artystycznych i kulturalno-edukacyjnych promujących dawną i współczesną twórczość kobiet, w tym przyczyniających się do wzrostu zainteresowania ich działalnością oraz do
rozwoju badań nad kobiecym wkładem w kształtowanie europejskiej kultury i sztuki;
8. promowanie wszelkich działań artystycznych oraz wspieranie i inicjowanie działań twórczych, w tym prowadzenie kampanii w tym celu;
9. wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji ich twórczości oraz zainteresowania ich działalnością partnerów instytucjonalnych i biznesowych, w Polsce i za granica;
10. prowadzenie pracy oświatowej i pozaszkolnych działań edukacyjno-artystycznych dla osób w różnym wieku, w tym dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych, m. in. w formie warsztatów, arte-terapii i terapii zajęciowej.

Nasze cele realizujemy poprzez:
1. realizację projektów artystycznych, organizowanie wystaw, festiwali, konkursów, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, plenerów i warsztatów edukacyjno-artystycznych oraz sympozjów / konferencji (również międzynarodowych), dotyczących sztuki, edukacji artystycznej i terapii poprzez sztukę, a także prowadzenie galerii i tworzenie ośrodków artystycznych;
2. dokumentowanie prowadzonych działań artystycznych w formie fotografii, filmów, nagrań, wydawnictw;
3. prowadzenie działalności wydawniczej dokumentującej i promującej dokonania twórców oraz materiałów edukacyjnych dotyczących kultury i sztuki, drukiem i w internecie;
4. współpracę z instytucjami, ośrodkami i organizacjami kultury, w tym artystycznymi oraz placówkami oświatowymi, w kraju i na świecie;
5. współpracę z mediami, w tym internetowymi, popularyzującymi i promującymi kulturę, edukację artystyczną i sztukę, w tym działania Stowarzyszenia;
6. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie:
a) tworzenia warunków wspierających twórczość artystyczną,
b) pozaszkolnej edukacji kulturalnej i artystycznej,
c) przyznawania stypendiów twórczych oraz dotacji przeznaczonych na realizacje Stowarzyszenia,
d) wspierania celów statutowych Stowarzyszenia.
7. organizowanie aukcji, koncertów, imprez masowych itp. mających na celu pozyskanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia oraz charytatywnych;
8. pozyskiwanie do współpracy wolontariuszy i sponsorów.