Skip to main content

AKTUALNOŚCI

Jesteśmy na 10. FotoArtFestiwalu w Bielsku-Białej

Podczas tegorocznego 10. FotoArtFestiwalu w Bielsku-Białej (13-29 X 2023), w ramach zbiorowej wystawy „Jeszcze trochę przyjemności, czyli nic dwa razy się nie zdarza” prezentują swoje prace artystki skupione w FotArtProjekt:  Anna Andrzejewska, Joanna Chudy, Maja Herzog, Katarzyna Łata, Danuta Węgiel. Jej premiera wraz z wernisażem, miała miejsce – podobnie jak w ubiegłym roku – w ogrodzie pod lasem, na południu Katowic, w czerwcu tego roku. Był to czas przepełniony radością spotkania grupy przyjaciół, czas rozmów, bycia ze sobą, fotografii i muzyki.
Ekspozycja w ogrodzie Willi Sixta to 21 fotografii artystów, na flagach zawieszonych na kijach bambusowych wbitych w grunt. Zrodziła się z potrzeby bycia razem, tęsknoty za serdecznymi rozmowami, wymiany dobrej energii i przepływu inspirujących myśli. Ziściła się za sprawą kuratorki, Katarzyny Łaty, której indywidualną wystawę „Gry i zabawy” można oglądać piwnicach tej przepięknej willi  ul. Mickiewicza 24.
Pozostali artyści wystawy „Jeszcze trochę przyjemności…” to: Wojciech Beszterda, Inez Baturo, Paweł Dusza, Jakub Dziewit, Kasia Kalua Krynska, Stanisław Kulawiak, Anna Lorenc, Jerzy Łapinski, Katarzyna Navarra, Zbigniew Podsiadło, Artur Rychlicki, Teresa Solarz, Piotr Spek, Piotr Targosz, Stanisława Zacharko-Łagowska i Andrzej Zygmuntowicz.
Wcześniej ten projekt był pokazywany w Kielcach, podczas trzeciej edycji „Festiwalu Wiatru” (15-24 września 2023 r.). Zobacz relację

Realizujemy projekt Senior_Reporter

Z przyjemnością informujemy, że projekt „Senior_reporter”, przygotowany przez nasze Stowarzyszenie, zyskał akceptację w XVI edycji konkursu „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Komisja Konkursu złożona z niezależnych ekspertów przyznała dotacje na realizację 19 projektów – FotArtProjekt znalazł się wśród beneficjantów. Członkowie Komisji wysoko ocenili naszą pracę nad przygotowaniem zamysłu projektu, który jest adresowany do osób 60+ chcących aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych w miejscach swojego zamieszkania. Ich zadaniem będzie relacjonowanie wystaw, wernisaży w mediach społecznościowych. Przeprowadzimy cykl warsztatów, które obejmą podstawy dziennikarstwa reporterskiego z wykorzystaniem  telefonu komórkowego – smartfona. W ramach XVI edycji konkursu „Seniorzy w akcji” zaplanowaliśmy pracę z grupami seniorów w Krakowie  (XI-XII), gdzie naszym partnerem będzie ZPAFGallery oraz Katowicach (do maja 2024), w oparciu o autorski program przygotowany przez Maję Herzog, prezeska FotArtProjekt. Opiekę artystyczną nad projektem sprawuje Katarzyna Łata v-ce prezeska naszego Stowarzyszenia.
Wszystkie prace powstałe w ramach projektu będziemy publikować w social mediach i na naszej www.
Serdecznie dziękujemy Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” akceptację naszego pomysłu i stworzenie warunków do jego efektywnej realizacji.
 

Członkinie FOTArtProjekt we władzach naczelnych ZPAF

Miło nam poinformować, że członkinie Stowarzyszenia FOTArtProjekt zostały powołane przez Walny Zjazd ZPAF do władz naczelnych Związku. Katarzyna Łata, v-ce prezeska Stowarzyszenia, została wiceprzewodniczącą Rady Artystycznej ZPAF, a Joanna Chudy jej nową członkinią. Maja Herzog uzyskała największą ilość głosów do zespołu Głównej Komisji Rewizyjnej i objęła funkcję jej Sekretarza; pełni również funkcję v-ce prezesa Okręgu Górskiego ZPAF. Danuta Węgiel, jako prezes Okręgu Krakowskiego wchodzi w skład plenum ZPAF (https://zpaf.pl/wladze-naczelne/wladze-naczelne/)
Dziękujemy za zaufanie.
Z maksymalnym zaangażowaniem będziemy działać na rzecz podnoszenia prestiżu środowiska twórców skupionych w Związku Polskich Artystów Fotografików.

Zmieniamy się w STOWARZYSZENIE! ta strona też się zmieni, ale na razie…

Stowarzyszenie FotArt (pełna nazwa: Stowarzyszenie FotArtProjekt) zostało zarejestrowane w KRS 9 maja 2023 r. pod nr: 0001034939 i jest kontynuatorem działań nieformalnej grupy artystów prezentujących w tym miejscu swoje dokonania. Stowarzyszenie tworzą artystki i animatorki sztuki:
Joanna Chudy,
Maja Herzog, prezeska
Katarzyna Łata, wiceprezeska
Małgorzata Malinowska-Klimek,
Patrycja Pawęzowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Edyta Rola-Marcinowska,
Dana Węgiel.

Działamy w oparciu o STATUT, który określa nasze cele:
1. prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej oraz wspieranie rozwoju sztuki;
2. dokumentowanie aktualnych działań artystycznych oraz działania na rzecz ochrony dóbr kultury;
3. integrowanie osób zainteresowanych powstawaniem i promowaniem idei artystycznych;
4. współpraca z instytucjami zajmującymi się działalnością artystyczną, kulturalną i edukacyjną;
5. zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem i promowaniem idei artystycznych;
6. tworzenie aktywnego środowiska artystycznego otwartego na różnorodne postawy twórcze i współpracującego z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi, w kraju i zagranicą;
7. inicjowania i realizacja projektów artystycznych i kulturalno-edukacyjnych promujących dawną i współczesną twórczość kobiet, w tym przyczyniających się do wzrostu zainteresowania ich działalnością oraz do
rozwoju badań nad kobiecym wkładem w kształtowanie europejskiej kultury i sztuki;
8. promowanie wszelkich działań artystycznych oraz wspieranie i inicjowanie działań twórczych, w tym prowadzenie kampanii w tym celu;
9. wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji ich twórczości oraz zainteresowania ich działalnością partnerów instytucjonalnych i biznesowych, w Polsce i za granica;
10. prowadzenie pracy oświatowej i pozaszkolnych działań edukacyjno-artystycznych dla osób w różnym wieku, w tym dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych, m. in. w formie warsztatów, arte-terapii i terapii zajęciowej.

Nasze cele realizujemy poprzez:
1. realizację projektów artystycznych, organizowanie wystaw, festiwali, konkursów, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, plenerów i warsztatów edukacyjno-artystycznych oraz sympozjów / konferencji (również międzynarodowych), dotyczących sztuki, edukacji artystycznej i terapii poprzez sztukę, a także prowadzenie galerii i tworzenie ośrodków artystycznych;
2. dokumentowanie prowadzonych działań artystycznych w formie fotografii, filmów, nagrań, wydawnictw;
3. prowadzenie działalności wydawniczej dokumentującej i promującej dokonania twórców oraz materiałów edukacyjnych dotyczących kultury i sztuki, drukiem i w internecie;
4. współpracę z instytucjami, ośrodkami i organizacjami kultury, w tym artystycznymi oraz placówkami oświatowymi, w kraju i na świecie;
5. współpracę z mediami, w tym internetowymi, popularyzującymi i promującymi kulturę, edukację artystyczną i sztukę, w tym działania Stowarzyszenia;
6. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie:
a) tworzenia warunków wspierających twórczość artystyczną,
b) pozaszkolnej edukacji kulturalnej i artystycznej,
c) przyznawania stypendiów twórczych oraz dotacji przeznaczonych na realizacje Stowarzyszenia,
d) wspierania celów statutowych Stowarzyszenia.
7. organizowanie aukcji, koncertów, imprez masowych itp. mających na celu pozyskanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia oraz charytatywnych;
8. pozyskiwanie do współpracy wolontariuszy i sponsorów.